Poslední aktualizace: 28.09.2016

Smluvní podmínky

 1. Smluvní vztah

  Těmito podmínkami používání služby (dále jen „smluvní podmínky“) se řídí vaše používání aplikací, webů, obsahu, produktů a služeb (dále jen „služby“) poskytovaných Danielem Ševčíkem, podnikajícím dle živnostenského zákona od 26.7.2000, se sídlem Holandská 4, 101 00 Praha, IČ: 69617279, FO zapsaná v ŽR Úřadu městské části Praha 10 (dále jen „platforma KRITICI“) a přístup k těmto službám. Tyto smluvní podmínky používání a přístupu se na vás vztahují jako na jednotlivého uživatele z libovolné země na světě.

  Tyto smluvní podmínky si pozorně přečtěte ještě předtím, než začnete služby používat nebo k nim získáte přístup.

  Přístupem ke službám a jejich používáním vyjadřujete souhlas s těmito smluvními podmínkami, které ustanovují smluvní vztah mezi vámi a platformou KRITICI. Pokud s těmito smluvními podmínkami nesouhlasíte, nesmíte služby používat a nesmíte k nim mít přístup. Tyto smluvní podmínky výslovně nahrazují předchozí smlouvy nebo ujednání s vámi. Platforma KRITICI smí platnost těchto smluvních podmínek nebo kterýchkoliv vám poskytovaných služeb okamžitě ukončit nebo může zcela ukončit nabídku služeb či odepřít přístup ke službám či jakékoliv jejich části, a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.

  Na některé služby se mohou vztahovat doplňkové smluvní podmínky, jako jsou zásady týkající se určité události, aktivity nebo propagační akce, a tyto další podmínky vám budou sděleny v souvislosti s poskytnutím příslušných služeb. Doplňkové smluvní podmínky doplňují smluvní podmínky pro účely příslušných služeb a musí být považovány za jejich součást. V případě konfliktu týkajícího se doplňkových služeb mají doplňkové smluvní podmínky přednost před smluvními podmínkami.

  Platforma KRITICI může smluvní podmínky týkající se služeb příležitostně změnit. Platnost změn začíná okamžikem publikování takto aktualizovaných smluvních podmínek platformou KRITICI na tomto místě nebo okamžikem publikování změněných zásad nebo doplňkových smluvních podmínek v příslušné službě. Přístupem ke službám nebo jejich používáním po publikování změn vyjadřujete svůj souhlas se změněnými smluvními podmínkami.

  Naše postupy shromažďování a používání osobních údajů týkající se služeb se řídí zásadami ochrany osobních údajů platformy KRITICI uvedenými na stránce Ochrana osobních údajů (klikněte zde pro celý text). Platforma KRITICI může poskytnout zpracovateli pojistných nároků nebo pojišťovně všechny potřebné informace (včetně vašich kontaktních informací) v případě stížnosti, sporu nebo konfliktu či neshody, kde jste účastníkem vy a nezávislý poskytovatel, pokud jsou takové informace nebo údaje nezbytné k vyřešení dané stížnosti, sporu nebo konfliktu.

 2. Služby

  Službami se rozumí technologická platforma, pomocí které uživatelé mobilních aplikací nebo webů platformy KRITICI poskytovaných v rámci služeb (dále jen „aplikace“) domlouvají, koordinují a plánují práce na zadaných kontraktech s nezávislými poskytovateli těchto služeb (dále jen „nezávislí poskytovatelé“).

  BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PLATFORMA KRITICI NENÍ ZPRACOVATELEM VÁMI ZADANÝCH KONTRAKTŮ ANI ZADAVATELEM VÁMI ZPRACOVÁVANÝCH KONTRAKTŮ A ŽE VŠECHNY TAKOVÉ SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY NEZÁVISLÝMI DODAVATELI, KTEŘÍ NEJSOU ZAMĚSTNANCI PLATFORMY KRITICI ANI ŽÁDNÉ Z JEJÍCH POBOČEK. PLATFORMA KRITICI VYSTUPUJE VÝHRADNĚ JEN V ROLI TECHNICKÉHO ZPROSTŘEDKOVATELE KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELI KONTRAKTŮ A NEZÁVISLÝMI POSKYTOVATELI.

  Licence.

  Za předpokladu, že budete dodržovat tyto smluvní podmínky, vám platforma KRITICI uděluje omezenou, nevýhradní, neodvolatelnou a nepřenosnou licenci bez možnosti dalšího sublicencování na následující činnosti:

  1. přístup k aplikacím a jejich používání ve vašem osobním zařízení výhradně v souvislosti s vaším používáním služeb;
  2. přístup k jakémukoliv obsahu, informacím a souvisejícím materiálům, které mohou být poskytovány v rámci služeb, a jejich používání, výhradně pro osobní nekomerční použití. Jakákoliv práva, která zde nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje platforma KRITICI a poskytovatelé licence platformy KRITICI.
 3. Omezení

  Nesmíte konat následující činnosti:

  1. odstraňovat jakékoliv informace o autorských právech, ochranných známkách nebo duševním vlastnictví z jakékoliv části služeb;
  2. rozmnožovat, upravovat, šířit, licencovat, pronajímat, prodávat, znovu prodávat, převádět, veřejně vystavovat, veřejně prezentovat, přenášet, streamovat, vysílat či jinak využívat služby jinými způsoby, než jsou výslovně povoleny platformou KRITICI, nebo z nich vytvářet odvozená díla;
  3. dekompilovat, zpětně analyzovat nebo rozkládat služby s výjimkou postupů povolených platnými zákony;
  4. odkazovat na libovolnou část služeb, zrcadlit ji nebo prezentovat v rámcích;
  5. vyvolávat nebo spouštět jakékoliv programy nebo skripty, jejichž účelem je vyřadit z provozu jakoukoliv část služeb, indexovat služby, prozkoumávat je nebo z nich jinak dolovat data nebo nevhodně zatěžovat služby či bránit provozu nebo funkčnosti kteréhokoliv aspektu služeb;
  6. pokoušet se o získání neoprávněného přístupu ke službám a souvisejícím systémům nebo sítím nebo o poškození jakéhokoliv aspektu těchto služeb a souvisejících systémů nebo sítí.
 4. Služby a obsah nezávislých poskytovatelů

  Služby mohou být poskytovány nebo k nim můžete mít přístup ve spojení se službami a obsahem nezávislých poskytovatelů (včetně inzerentů), které nejsou pod kontrolou platformy KRITICI. Berete na vědomí, že vaše používání takových služeb a obsahu nezávislých poskytovatelů se řídí odlišnými podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů. Platforma KRITICI neprovádí schvalování takových služeb a obsahu nezávislých poskytovatelů a v žádném případě nebude nést právní ani finanční odpovědnost za produkty ani služby nezávislých poskytovatelů. Pokud pro přístup ke službám využíváte aplikace vyvinuté pro mobilní zařízení s operačními systémy Apple iOS, Android, Microsoft Windows nebo Blackberry, budou nezávislými beneficienty této smlouvy také příslušné společnosti Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corporation nebo BlackBerry Limited. Tito nezávislí beneficienti nejsou smluvními stranami této smlouvy a žádným způsobem nenesou odpovědnost za poskytování nebo podporu služeb. Pokud pro přístup ke službám používáte tato zařízení, řídí se toto používání smluvními podmínkami uvedenými v podmínkách poskytování služeb příslušného nezávislého beneficienta.

 5. Vlastnictví

  Služby a všechna v nich obsažená práva jsou a zůstanou vlastnictvím platformy KRITICI. Ani tyto smluvní podmínky, ani vaše používání služeb na vás nepřevádí ani vám neuděluje žádná z následujících práv:

  1. práva ke službám nebo v souvislosti se službami jiná než obsažená v omezené licenci udělené výše;
  2. práva na používání nebo jakékoliv zmiňování názvů, log, produktů nebo názvů služeb, ochranných známek nebo servisních známek platformy KRITICI.
 6. Uživatelské účty

  Pro používání jakýchkoliv služeb platformy KRITICI si musíte zřídit aktivní osobní účet k uživatelským službám a udržovat jej (dále jen „účet“). K získání účtu musíte mít věk nejméně 18 let nebo věk způsobilosti k právním úkonům ve vaší jurisdikci (pokud se liší od věku 18 let). Ke zřízení účtu je může být zapotřebí, abyste platformě KRITICI odeslali některé osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa, číslo mobilního telefonu a věk, a také informace o nejméně jednom platném způsobu platby (platební kartou nebo akceptovaným platebním partnerem). Souhlasíte s tím, že ve svém účtu budete udržovat přesné, úplné a aktuální informace. Nebudete-li udržovat přesné, úplné a aktuální informace v účtu nebo uvedete nesprávné nebo neplatné informace o způsobu platby, můžete ztratit přístup ke službám nebo oprávnění k jejich používání nebo může platforma KRITICI jednostranně ukončit platnost této smlouvy. Odpovídáte za všechny aktivity, ke kterým dojde ve vašem účtu, a souhlasíte s tím, že budete trvale své uživatelské jméno a heslo pro přístup k účtu udržovat zabezpečeno a utajeno. Pokud platforma KRITICI neposkytne jiné písemné povolení, můžete vlastnit pouze jeden účet.

 7. Požadavky na uživatele a chování uživatele

  Služba není k dispozici pro použití osobami mladšími 18 let. Nesmíte jiným subjektům poskytnout oprávnění používat váš účet a nesmíte povolit osobám mladším 18 let, aby byly příjemcem služeb od nezávislých poskytovatelů. Svůj účet nemůžete předat ani jinak převést na žádnou jinou osobu ani subjekt. Souhlasíte s tím, že při používání služeb budete dodržovat všechny platné zákony a že smíte služby používat pouze k zákonným účelům. Nezávislému poskytovateli ani žádné jiné straně při používání služeb nezpůsobíte potíže, újmu, nepohodlí ani poškození majetku. V některých případech můžete být požádáni, abyste se prokázali svou totožnost za účelem ověření vašeho oprávnění používat služeb a mít k nim přístup. Souhlasíte, že pokud odmítnete prokázat totožnost, může vám být odepřen přístup ke službám nebo oprávnění je používat.

 8. Obsah poskytnutý uživatelem

  Platforma KRITICI vám povoluje, abyste jí prostřednictvím služeb odeslali, nahráli, publikovali nebo jinak poskytli textový, zvukový, obrazový či jíný elektronický obsah a informace, včetně komentářů a připomínek ke službám, vznesení požadavků na podporu a účastí v soutěžích a propagačních akcích (dále jen „uživatelský obsah“). Jakýkoliv uživatelský obsah, který platformě poskytnete, zůstává vaším vlastnictvím. Poskytnutím uživatelského obsahu však platformě KRITICI udělujete celosvětově platnou, trvalou, neodvolatelnou, přenosnou, bezplatnou licenci s právem sublicencování na použití, kopírování, úpravy, vytváření odvozených děl a jiné využití takového uživatelského obsahu jakýmkoliv způsobem ve všech formátech a prostřednictvím distribučních kanálů známých v současnosti nebo vyvinutých v budoucnu (mimo jiné v souvislosti se službami a obchodní činností platformy KRITICI a na webech a ve službách třetích stran), aniž by vás platforma KRITICI na tuto skutečnost musela upozornit nebo od vás musela získat souhlas a aniž byste požadovali nebo jiná osoba či subjekt požadovala za uživatelský obsah platbu.

  Tímto prohlašujete a zaručujete, že:

  1. jste jediným a výhradním vlastníkem veškerého uživatelského obsahu nebo máte veškerá práva, licence, souhlasy a prohlášení o uvolnění práv, která jsou nezbytná k udělení licence na uživatelský obsah platformě KRITICI, jak je uvedeno výše;
  2. ani uživatelský obsah, ani vaše odeslání, nahrání, publikování nebo jiné poskytnutí uživatelského obsahu, ani použití uživatelského obsahu platformou KRITICI povolené těmito podmínkami, nezpůsobí poškození, zneužití ani porušení práv z duševního vlastnictví nebo vlastnických práv třetí strany nebo práv na ochranu osobnosti nebo osobních údajů a nebude mít za následek porušení žádných platných zákonů nebo předpisů.

  Souhlasíte s tím, že neposkytnete uživatelský obsah, který je hanlivý, urážlivý, nenávistný, násilný, nemravný, pornografický, nezákonný nebo jinak nepřístojný, což posoudí platforma KRITICI na základě vlastního uvážení, bez ohledu na to, zda je takový materiál chráněn zákonem. Platforma KRITICI může kontrolovat, monitorovat nebo odstraňovat uživatelský obsah na základě vlastního uvážení, kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, aniž by vás na tuto skutečnost upozornila, nemá však povinnost tak činit.

 9. Síťový přístup a zařízení

  Odpovídáte za získání přístupu k datové síti potřebného k použití služeb. Pokud služby používáte na zařízení připojeném k bezdrátové síti, mohou se na vás vztahovat poplatky za použití mobilní datové sítě a odesílání textových zpráv, jejichž uhrazení je vaší odpovědností. Odpovídáte za pořízení a aktualizaci kompatibilního hardwaru nebo zařízení, která jsou nezbytná pro přístup ke službám a aplikacím a k jejich používání, za jejich řádnou aktualizaci. Platforma KRITICI nezaručuje, že služby nebo jakákoliv jejich část budou funkční na určitém hardwaru nebo zařízeních. Služby mohou dále být postiženy poruchami a zpožděním, které jsou přirozeným důsledkem používání internetu a elektronické komunikace.

 10. Platba

  Berete na vědomí, že využívání služeb může mít za následek poplatky za služby nebo zboží, které obdržíte od nezávislého poskytovatele či poplatky za služby poskytované platformou KRITICI (dále jen „poplatky“). Poplatky vámi zaplacené jsou konečné a nevratné, pokud platforma KRITICI nestanoví jinak.

  Všechny poplatky jsou splatné v okamžiku provedení transakce a příslušná platba bude zprostředkována platformou KRITICI, a to preferovaným způsobem platby určeným platformou KRITICI.

  Ve vztahu mezi vámi a platformou KRITICI si platforma KRITICI vyhrazuje právo zřizovat, odstraňovat anebo revidovat poplatky za některé nebo všechny služby či zboží získané využitím služeb kdykoli podle vlastního uvážení. Dále uznáváte a souhlasíte s tím, že poplatky vztahující se k určitým oblastem mohou být v případě vysoké poptávky významně navýšeny. Platforma KRITICI bude vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby vás řádně informovala o poplatcích, které se na vás mohou vztahovat, za předpokladu, že nesete odpovědnost za náklady vynaložené v rámci vašeho účtu, bez ohledu na znalost těchto poplatků nebo jejich výše. Platforma KRITICI může čas od času poskytnout některým uživatelům propagační nabídky a slevy, které mohou vést k rozdílům v částkách účtovaných za stejné nebo obdobné služby či zboží získané využitím služeb, a vy tímto souhlasíte, že takové propagační nabídky a slevy, pokud nejsou k dispozici také vám, nebudou mít žádný vliv na užívání služeb nebo na poplatky, které se na vás vztahují. Můžete se rozhodnout zrušit svou žádost o služby či zboží od nezávislého poskytovatele kdykoli před započetím prací a v takovém případě vám může být účtován stornopoplatek určený platformou KRITICI. Žádost o služby či zboží po započetí prací na doručení zboží či poskytnutí služeb již nelze vzít zpět.

  Struktura této platby je určena k plné kompenzaci nezávislého poskytovatele za dodané služby či zboží.

 11. Zřeknutí se odpovědnosti; omezení ručení; odškodnění

  ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI.

  SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „POKUD JSOU K DISPOZICI“. PLATFORMA KRITICI SE ZŘÍKÁ VŠECH PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, NEPŘÍMÝCH ČI ZÁKONNÝCH, KTERÉ NEJSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PODMÍNEK. PLATFORMA KRITICI NAVÍC NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO ZÁVAZKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEHLIVOSTI, VČASNOSTI, KVALITY, VHODNOSTI ČI DOSTUPNOSTI SLUŽEB NEBO JAKÝCHKOLI SLUŽEB ČI ZBOŽÍ VYŽÁDANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM VYUŽITÍ NAŠICH SLUŽEB ANI ZÁRUKY, ŽE DANÉ SLUŽBY BUDOU NEPŘETRŽITÉ ČI BEZCHYBNÉ. PLATFORMA KRITICI NEGARANTUJE KVALITU, VHODNOST, BEZPEČNOST ČI DOSTUPNOST NEZÁVISLÉHO POSKYTOVATELE. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VEŠKERÉ RIZIKO VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH SLUŽEB ČI ZBOŽÍ V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU JE VÝHRADNĚ VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRY POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY.

  OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

  PLATFORMA KRITICI NEODPOVÍDÁ ZA NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ, SANKČNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY DAT, OSOBNÍ ÚJMY ČI ŠKODY NA MAJETKU V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM SLUŽEB ČI JINAK Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ, A TO ANI KDYŽ BYLA PLATFORMA KRITICI NA MOŽNOST TAKOVÉ NÁHRADY ŠKODY UPOZORNĚNA. PLATFORMA KRITICI NEODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLI NÁHRADY ŠKODY, ZÁVAZKY ČI ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z:

  1. VAŠEHO VYUŽITÍ SLUŽEB ČI SPOLÉHÁNÍ SE NA SLUŽBY NEBO VAŠÍ NEMOŽNOSTI VYUŽÍT SLUŽBY; NEBO
  2. JAKÉKOLI TRANSAKCE ČI VZTAHU MEZI VÁMI A NEZÁVISLÝM POSKYTOVATELEM, A TO ANI KDYŽ BYLA PLATFORMA KRITICI NA MOŽNOST TAKOVÉ NÁHRADY ŠKODY UPOZORNĚNA. PLATFORMA KRITICI NERUČÍ ZA ZPOŽDĚNÍ ČI NEPROVEDENÍ PLNĚNÍ Z DŮVODU, KTERÝ NENÍ POD PŘIMĚŘENOU KONTROLOU PLATFORMY KRITICI. UZNÁVÁTE, ŽE NEZÁVISLÍ POSKYTOVATELÉ POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY MOHOU NABÍZET SLUŽBY A NEMUSÍ DISPONOVAT PROFESIONÁLNÍ LICENCÍ ČI POVOLENÍM. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMŮŽE CELKOVÁ ČÁSTKA RUČENÍ PLATFORMY KRITICI VŮČI VÁM V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI ZA VŠECHNY ŠKODY, ZTRÁTY A PŘÍČINY JEDNÁNÍ PŘEKROČIT PADESÁT EURO (50 EUR).

  SLUŽBY PLATFORMY KRITICI MŮŽETE VYUŽÍVAT PRO VYŽÁDÁNÍ A NAPLÁNOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ SLUŽEB ČI DORUČENÍ ZBOŽÍ ODA NEZÁVISLÝCH POSKYTOVATELŮ, AVŠAK SOUHLASÍTE, ŽE PLATFORMA KRITICI NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST A ZÁVAZKY VŮČI VÁM OHLEDNĚ DORUČENÍ ZBOŽÍ ČI POSKYTNUTÍ SLUŽEB, KTERÉ VÁM POSKYTNOU NEZÁVISLÍ POSKYTOVATELÉ, S VÝJIMKOU TĚCH VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH.

  OMEZENÍ A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ V TÉTO SEKCI "ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI; OMEZENÍ RUČENÍ; ODŠKODNĚNÍ" NEPŘEDSTAVUJE OMEZENÍ RUČENÍ NEBO POZMĚNĚNÍ VAŠICH PRÁV JAKO SPOTŘEBITELE, KTERÉ NELZE VYLOUČIT PODLE PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA.

 12. Odškodnění

  Tímto dáváte souhlas k odškodnění a zbavení platformy KRITICI a jejích úředníků, ředitelů, zaměstnanců, spolupracovníků, partnerů a zmocněnců odpovědnosti za jakékoli a všechny žaloby, nároky, ztráty, závazky a výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení), které vyplývají z následujícího nebo s tím souvisejí:

  1. vašeho využívání služeb nebo služeb či zboží získaných prostřednictvím vašeho využívání služeb;
  2. vašeho porušení nebo nedodržení některé z těchto smluvních podmínek;
  3. použití vašeho uživatelského obsahu platformou KRITICI; nebo
  4. vašeho porušení práv jakékoli třetí strany, včetně nezávislých poskytovatelů.
 13. Rozhodné právo, arbitráž

  Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, budou se tyto podmínky řídit a vykládat výhradně v souladu se zákony České Republiky. Jakýkoli spor, konflikt nebo neshoda, které jakýmkoliv způsobem vzniknou na základě těchto podmínek nebo ve spojení s nimi, budou obecně souviset či se k ní vztahovat, včetně sporů týkajících se její platnosti, výkladu a vymahatelnosti (jakýkoliv „Spor“), budou v prvé řadě řešeny vzájemnou dohodou. V případě trvající neshody budou povinně předány ke řízení (dále jen „Smírčí řízení“) smírčímu orgánu platformy - Arbitrážní a smírčí společnosti, s.r.o., Moskevská 369, 101 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 27641686, DIČ: CZ27641686, registrace u OR Městského soudu v Praze C/120947, působící v oblasti organizačního zajištění činnosti rozhodců při rozhodování majetkových sporů dle Zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (zák. č. 216/1994 Sb.).

  Užitím služby výslovně souhlasíte, že majetkové spory vznikající z této smlouvy a z těchto smluvních podmínek budou rozhodovány v případě neúspěšnosti vzájemné dohody i Smírčího řízení s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu a Pravidel (dále jen „Arbitrážní řízení") jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu (dále jen „Arbitr").

  V případě sporu nebude brán zřetel na jakékoliv dohody mezi zadavatelem a nezávislým poskytovatelem, které byly provedeny mimo server KRITICI či pomocí služeb nebo technických prostředků třetích stran, jako jsou e-mail, Facebook Messenger, telefon, osobní setkání apod. Pro účely řešení neshod budou brány na zřetel pouze dohody provedené výslovně za použití monitorovaných a archivovaných komunikačních kanálů platformy KRITICI k tomu určených.

  Pokud nedojde k urovnání takového sporu do šedesáti (60) dnů od podání požadavku o Smírčí řízení podle zmíněných pravidel, bude takový spor výhradně a s konečnou platností rozhodnut v rámci arbitráže podle pravidel Arbitra. Spor rozhodne jeden (1) rozhodce jmenovaný v souladu s pravidly Arbitra. Místem jak smírčího tak arbitrážního řízení bude Praha v České Republice.

  Jazykem smírčího anebo arbitrážního řízení bude čeština.

  Existence a obsah Smírčího řízení a Arbitrážního řízení včetně dokumentů a souhrnných výtahů předložených smluvními stranami, korespondence od a pro arbitra, korespondence od smírčího soudce a korespondence, příkazy a rozhodčí nálezy vystavené arbitrem, zůstane přísně důvěrná a informace nebudou bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany sděleny žádné třetí straně, pokud:

  1. sdělení třetí straně není v přiměřené míře nutné v kontextu vedení smírčího a arbitrážního řízení a
  2. třetí strana neposkytne bezpodmínečný písemný souhlas se skutečností, že bude vázána zde stanovenou povinností mlčenlivosti.

  Spory, které nelze řešit arbitrem budou řešeny výlučně obvodním soudem pro Prahu 10, popřípadě Městským soudem v Praze, bude-li věcně příslušný.

 14. Další ustanovení

  Platforma KRITICI může poskytovat oznámení formou obecného oznámení o službách zaslaného elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu nebo prostřednictvím písemného sdělení zaslaného na adresu uvedenou ve vašem účtu.

 15. Obecná ujednání.

  Nesmíte postoupit ani převést tyto smluvní podmínky, zcela ani zčásti, bez předchozího písemného souhlasu platformy KRITICI. Tímto dáváte platformě KRITICI svůj souhlas k tomu, aby postoupila nebo převedla tyto smluvní podmínky, zcela nebo zčásti, mimo jiné těmto stranám:

  1. dceřiným společnostem nebo pobočkám;
  2. nabyvatelům kapitálu, podnikání nebo majetku platformy KRITICI; nebo
  3. nástupci v důsledku sloučení. V důsledku uzavření smlouvy mezi vámi a platformou KRITICI nebo využívání služeb nevzniká mezi vámi a platformou KRITICI nebo jakýmkoli nezávislým poskytovatelem žádný společný podnik, partnerství, zaměstnanecký vztah ani zastoupení.

  Uživatel není oprávněn nároky ze smluvního vztahu postoupit nebo přenést na třetí právnické nebo fyzické osoby.

  Jestliže bude kterékoli z ustanovení této smlouvy na základě kteréhokoli práva zcela nebo částečně shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, nebude takové ustanovení nebo jeho část v daném rozsahu považována za součást této smlouvy, avšak zákonnost, platnost a vymahatelnost zbývající části této smlouvy tím nebude dotčena. V takovém případě smluvní strany nahradí nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení (nebo jeho část) ustanovením (nebo jeho částí), které je zákonné, platné a vymahatelné a jež má vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy v nejvyšší možné míře podobný účinek jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení (nebo jeho část). Tato smlouva včetně úvodní části a všech doplňkových smluvních podmínek představuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci daného předmětu smlouvy a nahrazuje a zneplatňuje veškeré předchozí a souběžné smlouvy či ujednání týkající se takového předmětu. V rámci této smlouvy se výrazy „včetně“ a „zahrnovat“ rozumí spojení „včetně, nikoliv však výlučně“.