Poslední aktualizace: 28.09.2016

Pravidla platformy KRITICI

Těmito pravidly platformy KRITICI (dále jen „pravidla“) se řídí procesy, služby a přístup k těmto službám.

Tato pravidla si pozorně přečtěte ještě předtím, než začnete služby používat nebo k nim získáte přístup.

Přístupem ke službám a jejich používáním vyjadřujete souhlas s těmito pravidly. Pokud s těmito pravidly nesouhlasíte, nesmíte služby používat a nesmíte k nim mít přístup. Tato pravidla výslovně nahrazují předchozí pravidla. Platforma KRITICI smí platnost těchto pravidel ukončit, pozměnit či doplnit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.

 1. Pojmy

  1. KRITICI je označení pro technické prostředky a služby zajišťující realizaci záměru popsaného v těchto pravidlech či označení provozovatele této služby.
  2. Kritik je jakákoliv osoba registrovaná na platformě KRITICI.
  3. Kontrakt je nabídka učiněná Zadavatelem ostatním Kritikům na poskytnutí služeb či zboží Zadavateli dle specifikací připojených ke Kontraktu.
  4. Zadavatel je Kritik, který zadal do systému daný Kontrakt.
  5. Zpracovatel je Kritik, který přijal Zadavatelem učiněnou nabídku ke zpracování Kontraktu.
  6. Soubor je jakýkoliv dokument přiložený ke Kontraktu.
  7. Poplatek je finanční částka určená platformě KRITICI za poskytnuté služby.
  8. Odměna je neúročená částka, kterou určí Zadavatel pro výplatu Zpracovateli. Tato částka nezahrnuje případné další poplatky.
  9. Transakce je finanční převod strukturovaný ze dvou částí:
   1. převodu Odměny;
   2. převodu Poplatku
  10. Pravidla jsou podmínky a ustanovení zmíněná v tomto dokumentu.
  11. Podmínky je soubor pravidel a norem popsaných v těchto dokumentech:
   1. závazná pravidla platformy;
   2. podmínky poskytování služeb;
   3. nakládání s osobními údaji
  12. Diskuze je uživatelské forum připojené ke Kontraktu
  13. Citlivé informace informace připojené ke Kontraktu v podobě:
   1. Souborů;
   2. Diskuze
  14. Instrukce jsou jakékoliv informace připojené ke Kontraktu Zadavatelem mající vztah ke způsobu či podmínkám zpracování Kontraku. Tyto informace musí být připojeny ke Kontraktu v podobě
   1. vyplněných instrukcí ke zpracování;
   2. nastaveného data odevzdání;
   3. ceny;
   4. Souborů;
   5. Diskuze
 2. Obecná ustanovení

  1. Hlavním smírčím orgánem platformy KRITICI pro rozhodování sporů mezi Kritiky a mezi Kritiky a platformou KRITICI je
   Arbitrážní a smírčí společnost, s.r.o,
   Moskevská 369, 101 00 Praha 10, Česká republika,
   IČO: 27641686, DIČ: CZ27641686,
   registrován u OR Městského soudu v Praze C/120947
  2. Součástí těchto Pravidel jsou veškerá ustanovení uvedená v Podmínkách.
  3. Pokud není v Pravidlech či Podmínkách uvedeno rozhodné pravidlo ani ustanovení, ze kterého by se dalo pravidlo odvodit, budou se Kritici závazně řídit
   1. názorem platformy KRITICI v případě, že se jedná o spor mezi Kritiky;
   2. názorem nezávislého smírčího orgánu platformy v případě, že by se jednalo o spor mezi Kritikem a platformou KRITICI
 3. Kontrakt

  1. Nový Kontrakt je zveřejněn v seznamu Kontraktů jen pokud:
   1. Zadavatel provedl finanční Transakcí úplnou úhradu Kontraktu;
   2. Kontrakt neodporuje Podmínkám;
   3. je opatřen smysluplným, reálným a kompletním popisem (název, instrukce Zpracovateli, zařazení do kategorie, cena, datum odevzdání).
  2. Pokud Kontrakt nesplňuje podmínky nutné ke zveřejnění v seznamu Kontraktů, případně přestane je splňovat po zveřejnění, může být zrušen, pozastaven či vyřazen ze seznamu bez předchozího upozornění. Poplatek za zapracování je v takovém případě nevratný.
 4. Nakládání s Citlivými informacemi

  1. Po zveřejnění v seznamu Kontraktů jsou všem Kritikům dostupny detaily Kontraktu kromě Citlivých informací (Soubory, Diskuze, komentáře k Souborům).
  2. Citlivé informace jsou zpřístupněny výlučně těm Kritikům, kteří
   1. projevili zájem o Kontrakt a
   2. poté jim byl Zadavatelem nabídnut Kontrakt ke zpracování
 5. Přijetí Kontraktu

  1. Jakýkoliv Kritik může projevit zájem o Kontrakt.
  2. Zadavatel může nabídnout Kontrakt jednomu či více Kritikům.
  3. Jen první Kritik, který Kontrakt přijme se stane Zpracovatelem.
  4. Přijetím Kontraktu Kritik bezvýhradně souhlasí se stávajícími Instrukcemi ke zpracování Kontraktu včetně všech dosavadních aktualizací v podobě požadavků uvedených v Diskuzi a aktualizovaných Souborů.
  5. Po přijetí se všechny Instrukce stávají pro Zpracovatele závaznými.
  6. Pokud není uvedeno v Instrukcích jinak, má se za to, že Instrukce specifikují, že formát odevzdaných Souborů má být
   1. ve formátu obvyklém v dané kategorii, ve které je Kontrakt zařazen nebo
   2. ve formátu The OpenDocument format (ODF, otevřeném, nezpoplatněném formátu, přípona Souborů .odt, .ods, .odp).
 6. Zpracovávání Kontraktu

  1. Zpracovatel je povinen zpracovat Kontrakt nejpozději do uvedeného data odevzdání v rozsahu a kvalitě popsané v Instrukcích.
  2. Jakékoliv změny Instrukcí po přijetí Kontraktu Zpracovatelem musí být odsouhlaseny Zpracovatelem i Zadavatelem, jinak se nestanou součástí Instrukcí ke zpracování a Zpracovatel jimi není vázán.
  3. Zpracovatel přiloží ke Kontraktu Soubory označené příznakem "Finální verze" v případě, že se domnívá, že odevzdaná práce plně odpovídá požadavkům uvedeným v Instrukcích.
  4. Zadavatel může odevzdanou "Finální verzi" jednostraně odmítnout s řádným odůvodněním pokud:
   1. Kontrakt nebyl zpracován v souladu s Instrukcemi nebo
   2. Kontrakt obsahuje závažné nedostatky
  5. Zpracovatel může nesouhlasit s odmítnutou "Finální verzí", což má za následek vyvolání Smírčího řízení, pokud:
   1. nesouhlasí s popsanými nedostatky či výtkami a
   2. neúspěšně se pokusil dojít ke vzájemné shodě v Diskuzi
 7. Ukončení Kontraktu

  1. Odevzdaná "Finální verze" musí být vždy v podobě přiložených Souborů. Kopírování práce, jejich fragmentů či popis oprav v Diskuze není součástí odevzdané "Finální verze".
  2. Pokud odevzdaná "Finální verze" odpovídá Instrukcím a Zadavatel neshledal závažné nedostatky, bude Zadavatelem potvrzeno ukončení Kontraktu, jehož součástí je finanční Transakce vypořádávající odměnu Zpracovateli.
 8. Řešení sporů

  1. Na žádost Zpracovatele či Zadavatele může platforma KRITICI zakročit vhodným způsobem dle svého uvážení, včetně zrušení Kontraktu, vrácení Kontraktu do fáze výběrového řízení, částečného vyplacení Odměny Zpracovateli apod. V takovém případě zúčastněné strany nemají nárok na zvláštní kompenzaci. Může se zejména jednat o tyto případy:
   1. pokud Zpracovatel neodevzdá "Finální verzi" do stanoveného data odevzdání
   2. pokud je zřejmé, že Zadavatel či Zpracovatel neplní, nehodlá, nebo není schopen splnit své očekávané povinosti, závazky či požadavky
   3. pokud stav rozpracovanosti odevzdané Pracovní verze je v hrubém rozporu s očekávaným postupem prací vzhledem k celkovému vymezenému času na dokončení kotraktu
   4. pokud komunikace neprobíhá vhodným a přiměřeným způsobem bez zbytečných prodlev
   5. pokud Zadavatel do 5 pracovních dnů nepřijme či neodmítne odevzdanou "Finální verzi"
   6. pokud Zpracovatel nepředloží na žádost Zadavatele stávající "Pracovní verzi" nejdéle 24 hodin po vznesení žádosti
  2. Vyvolané smírčí řízení po odmítnutí "Finální verze" Zadavatelem a následném nesouhlasu s odmítnutím Zpracovatelem bude řešena platformou KRITICI bez zbytečného prodlení.
  3. Za řešení vyvolaného Smírčího řízení náleží platformě nezávislému smírčímu orgánu platformy KRITICI poplatek ve výši uvedené v uživatelském rozhraní vyvolání arbitráže.
  4. Pokud Zadavatel či Zpracovatel písemně nesouhlasí se závěry platformy KRITICI, bude spor postoupen designovanému nezávislému Smírčímu orgánu platformy KRITICI, jak je uvedeno Podmínkách.
 9. Výplaty prostředků

  1. Převod volných prostředků na účet Kritika může být zadán jen k prvnímu pracovnímu dni následujícího měsíce.
  2. Převod volných prostředků lze realizovat pouze tuzemským bankovním převodem na účet vedený u banky v České republice.
  3. U rizikových, nebo jinak podezřelých převodů, si platforma KRITICI vyhrazuje právo dle svého uvážení pozdržet výplatu do rozptýlení podezřelých okolností (např. znovuověření identity příjemce, dodatečného potvrzení výplaty Zadavatelem apod.).